जन्मजात आत्म-सम्झना

जन्मजात, आत्म-अस्तित्वमा सहज पक्रने जुन चक्रीय अस्तित्वमा रहेका सबै प्राणीहरू छन्।