जन्मजात (सहज, तिब्बती: ल्हान आकाश)

अनादिकाल देखि मन संग अवस्थित, केहि यस जीवन मा नयाँ प्राप्त छैन।