अंतर्निहित अस्तित्व (svabhāvasiddhi, sabhāvasiddha, तिब्बती: rang bzhin gyis grub pa)

कुनै पनि अन्य कारकहरूमा निर्भर बिना अस्तित्व; स्वतन्त्र अस्तित्व। प्रासांगिकहरूको लागि, अन्ततः र परम्परागत रूपमा अस्वीकार गर्न।