अनुमानात्मक विश्वसनीय ज्ञातक (अनुमान-प्रमाणा)

एक जागरूकता जसले यसको वस्तुलाई थाहा छ - एक अलिकति अस्पष्ट घटना - गैर-भ्रामक रूपमा, विशुद्ध रूपमा कारणमा निर्भरतामा।