आरोपित रूपमा अस्तित्व (prajñaptisat, तिब्बती: btags yod)

(१) वैभासिक: कुनै चीज जुन यसलाई सानो टुक्रामा वा समयको क्षणमा टुक्राइएपछि निश्चित गर्न सकिँदैन। (२) सातान्त्रिकसम्म सौरान्तिका: अरू केही चिन्दा मात्र चिन्न सकिने कुरा। (३) प्रासांगिक: शब्द र अवधारणा द्वारा नामित गरेर मात्र अस्तित्वमा रहेको कुरा।