अनित्य (अनित्य, अनिका)

क्षणिक; अर्को क्षणमा बाँकी छैन।