अदृश्य रूप (अविज्ञाप्ति-रूप)

एक सूक्ष्म रूप जुन इन्द्रिय संकाय द्वारा बुझ्न सकिदैन र तब मात्र उत्पन्न हुन्छ जब एक व्यक्तिको दृढ इरादा हुन्छ।