चित्रण-अलग सेल्फ (तिब्बती: gang zag gzhi ldog)

व्यक्ति खोज्दा के भेटिन्छ।