अज्ञान (अविद्या)

एक मानसिक कारक जुन अस्पष्ट छ र के अवस्थित छ को विपरीत ग्रहण गर्दछ। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकार छन्: परम सत्य को बारे मा अज्ञानता र अज्ञानता को बारे मा कर्म र यसको प्रभावहरू।