I-ग्रासिङ (अहंकार)

I (आफ्नो आत्म) को जन्मजात अस्तित्वको रूपमा अवधारणा र ग्रहण गर्दै।