गुरुधर्म (पाली: गुरुधम्म)

भिक्षु र भिक्षुनी बीचको सम्बन्ध सम्बन्धी आठ महत्त्वपूर्ण नियम।