गुरु योग

हाम्रा गुणहरूमा सामेल हुनुहोस् जीउ, बोली, र एक आध्यात्मिक उन्नत आध्यात्मिक गुरु को साथ दिमाग।