भूमि (भूमि)

एउटा बाटो। दस bodhisattva मैदानहरू फैलिएका छन् bodhisattva हेर्ने बाटो र ध्यान.