ठूलो करुणा

दुःख र यसका कारणहरूबाट सबै संवेदनशील प्राणीहरू मुक्त होस् भन्ने कामना।