वास्तविक अस्तित्वलाई ग्रहण गर्दै (सत्यग्रह, सत्याग्रह)

प्रासांगिकहरूका लागि: ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू र घटना आफ्नो अस्तित्व मार्फत वस्तुगत रूपमा विचार द्वारा प्रस्तुत नगरी अस्तित्वमा।