देवता (देव)

इच्छाको क्षेत्रमा वा रूप वा निराकार क्षेत्रहरूमा स्वर्गीय प्राणीको रूपमा जन्म लिनु।