गेशे ल्हारामपा

तिब्बती बौद्ध प्रणालीमा कमाउन सकिने उच्चतम डिग्री मठमा अध्ययन।