गन्धर्व (पाली: गन्धब्बा)

(१) एक प्राणी (बर्दोमा) जन्मनु, (२) आकाशीय संगीतकार।