मौलिक जन्मजात स्पष्ट प्रकाश दिमाग (तिब्बती: gnyug ma lhan cig skyes pa' i 'od gsal gyi sems)

सूक्ष्मतम चेतना जुन सुरुदेखि नै अवस्थित छ, अनन्त रूपमा रहनेछ, र जागरणमा जान्छ।