कार्यात्मक घटना

कारण र कारणले उत्पादन भएको कुरा अवस्था र प्रभाव उत्पन्न गर्दछ।