आर्यका चार सत्य

दुःखको सत्यता, यसको उत्पत्ति, समाप्ति र अन्त्यको बाटो।