चार मार्स

प्रदूषित समुच्चय, दु:ख, मृत्यु, र बाह्य वस्तुहरु को लागी व्याकुलता।