चार निडरताहरू

तथागत पूर्ण रूपमा विश्वस्त छन् र (१) उहाँ सबैको बारेमा पूर्ण रूपमा जागृत हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्नमा सबै डरको अभाव छ। घटना, (2) उहाँले सबै प्रदूषकहरू नष्ट गर्नुभएको छ, (3) उहाँले मार्गमा हटाउनका लागि सबै अवरोधहरू सही रूपमा पहिचान गर्नुभएको छ, र (4) अभ्यास गर्दा, उहाँको शिक्षाले दुग्धको पूर्ण विनाशको नेतृत्व गर्दछ।