चार बुद्ध शरीर

यी प्रकृति हुन् धर्मकाय, बुद्धि धर्मकाय, आनन्द जीउ, र उत्सर्जन जीउ.