धैर्य

कठिनाइ वा दुःखको सामनामा दृढ र शान्त रहन सक्ने क्षमता। (पाली: खन्ति, संस्कृत: क्षान्ति)