निराकार क्षेत्र (आरुप्यधातु)

सांसारिक क्षेत्र जसमा संवेदनशील प्राणीहरूको कुनै सामग्री हुँदैन जीउ; ध्यान अवशोषणको विभिन्न अवस्थाहरू प्राप्त गरेको कारण तिनीहरू त्यहाँ जन्मिएका छन्।