रूप क्षेत्र (रुपधातु)

सांसारिक क्षेत्र जसमा प्राणीहरूको शरीर सूक्ष्म सामग्रीबाट बनेको हुन्छ; एकाग्रताको विभिन्न अवस्थाहरू प्राप्त गरेको कारण तिनीहरू त्यहाँ जन्मेका छन्।