रूप शरीर (रुपकाय)

यो बधाई जीउ जसमा a बधाई संवेदनशील प्राणीहरूमा देखिन्छ; यसमा उत्सर्जन र आनन्द शरीरहरू समावेश छन्।