पाँच जघन्य अपराध (अनन्तर्या)

कसैको आमा, बुबा वा अर्हतलाई मार्ने, घाईते गर्ने बधाई, र संघमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ।