पाँच ध्यान कारक

अनुसन्धान (vitarka, विटाक्का), विश्लेषण (विकार, विकार), आनन्द (प्रीति, पिति), परम आनन्द (sukha), र मनको एक-विन्दु (एकग्राता, एकगगाता)।