दूरगामी अभ्यासहरू

को प्रेरणा संग खेती मन र अभ्यास को राज्य बोधचित्ता। छ दूरगामी अभ्यासहरू उदारता, नैतिक आचरण, धैर्य, आनन्दित प्रयास, ध्यान स्थिरता, र बुद्धि। (पाली: पारमी, संस्कृत: पारमिता)

पर्यायवाची:
दूरगामी दृष्टिकोण, paramitas