निरंकुशताको चरम (शाश्वतता, स्थायित्व, अस्तित्व, शाश्वता)

भन्ने विश्वास गर्दै क स्थायी, एकात्मक, स्वतन्त्र आत्म अवस्थित छ वा त्यो घटना अन्तरनिहित रूपमा अवस्थित छ।