यसको आफ्नै विशेषताहरु द्वारा अस्तित्व (स्वलाक्षण, तिब्बती: रंग गी मत्सन न्इद किस ग्रब पा)

आफ्नै पक्षबाट अस्तित्व।