आफू र अरूको आदानप्रदान

आफूबाट महत्त्वपूर्ण वस्तुको आदान-प्रदान गर्नु अर्थात् अरूलाई हामीले आफूलाई कदर गर्ने तरिका र अरूलाई बेवास्ता गर्ने तरिकाले आफूलाई बेवास्ता गर्ने।