आवश्यकवादी (साँचो अस्तित्वका समर्थक, तिब्बती: dngos por smra ba)

बौद्ध र गैर-बौद्ध दार्शनिकहरूले गैर-मध्यमाका सिद्धान्त प्रणाली जसले व्यक्ति र समष्टिहरू वास्तवमै अवस्थित छ भनी दाबी गर्दछ।