समानता (पाली: upekkhā, संस्कृत: upekṣā)

सन्तुलित मन जो रहन्छ शान्त र हामीले जे सामना गरे पनि स्थिर।