संलग्न वस्तु (पक्राउ गरिएको वस्तु, प्रवृति-विष्य, तिब्बती: 'जुग युल)

मुख्य वस्तु जससँग मन चिन्तित छ।