खालीपन (शुन्याता, तिब्बती: स्टोंग पा निइड)

यो परम प्रकृति व्यक्ति र घटना; अन्तरनिहित अस्तित्वको अभाव, साँचो अस्तित्व, र यति अगाडि।