विस्तार (प्रसार, prapañca, papañca, तिब्बती: spros pa)

अज्ञानता र अन्य मानसिक बनावट जसले अस्पष्ट बनाउँछ परम प्रकृति of घटना, तिनीहरूको खालीपन।