बुद्धका अठारह अद्वितीय गुणहरू

अठारह विशिष्ट गुणहरू बधाई जुन arhats द्वारा साझा गरिएको छैन।