अठारह घटक (धातु, तिब्बती: खम्स)

यी छ वस्तुहरू, छ इन्द्रिय संकायहरू, र छ चेतनाहरू हुन्। वर्गीकरण गर्ने तरिका घटना वस्तु, संकाय, र अनुभूति चेतना अनुसार। बौद्ध अभ्यासको आधारमा अध्याय ३ हेर्नुहोस्।