आठ मुक्ति (विमोक्ष, विमोक्खा, तिब्बती: रणम थार)

आठ एकाग्रता जुन दिमागको अशुद्धताबाट अस्थायी मुक्ति हो। तिनीहरू निश्चित ध्यान कौशल मास्टर गरेर ल्याइएको हो।