जोग्चेन

तान्त्रिक अभ्यासलाई जोड दिँदै ध्यान मन को प्रकृति मा, मुख्य रूप Nyingma परम्परा मा अभ्यास।