द्वैत स्वरूप (तिब्बती: ग्निस स्नांग)

विषय र वस्तुको अलग-अलग रूप, अन्तर्निहित अस्तित्वको उपस्थिति, परम्परागत रूप घटना.