सुक्खा अन्तरदृष्टि arhats

जसले क्षणिक एकाग्रताको आधारमा अर्हत्व प्राप्त गरेका छन् वा पहुँच एकाग्रता, ध्यान को वास्तविकता बिना।