विकृत अवधारणा (अनुपयुक्त ध्यान, अयोनिशो-मानस्कारा, तिब्बती: त्शुल बझिन मा यिन पा' इ यिद ला बाईद पा)

विकृत विचारहरू जसले वस्तुहरूमा बढाइचढाइ र गलत गुणहरू प्रस्तुत गर्दछ, जसले दु:खहरू उत्पन्न हुन्छ।