विकृत ध्यान (विकृत धारणा, अयोनिशो मनस्कारा, तिब्बती: त्शुल मिन यिद बाईद)

ध्यान जसले वस्तुको विशेषताहरूलाई बढाइचढाइ वा अवमूल्यन गर्दछ ताकि यो सही रूपमा थाहा छैन। यसले वैचारिक प्रसार (प्रापान्का, पापान्का) लाई प्रेरित गर्दछ।