वैराग्य (लुप्त हुँदै, पाली: विराग)

मार्ग ज्ञान जसले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाणलाई देख्छ।