मोहभंग (पाली: nibbidā)

बाट चासो र अलगावको अभाव घटना अज्ञानताले सताएको, जसले मनलाई मुक्त गर्छ संलग्न.