असंगत विशेषताहरू

दुई वस्तुहरूको विशेषताहरू जुन समान छैनन्। उदाहरणका लागि, एउटा वस्तु स्थायी हुन्छ भने अर्को अस्थायी हुन्छ।